Corporate Governance

Corporate Governance

Due to Nanologica’s large presence in the Swedish market, some material under this section is listed in swedish. Kindly contact us at info@nanologica.com for any clarifications.

LEGISLATION AND CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

The company’s operations are based on the Companies Act, the Annual Accounts Act and other relevant laws and regulations. The Swedish Code of Corporate Governance (“Code”) currently does not apply to companies whose shares are traded on AktieTorget and thus the Code will not be mandatory for Nanologica. However, Nanologica’s Board will carefully follow the practices developed with respect to the Code and intend to apply the Code in those parts that may be deemed to be relevant to Nanologica and its shareholders.

 

PRIVACY POLICY

The company complies with the GDPR. Please read our Privacy Policy for further information.

Articles of Association

BOLAGSORDNING för Nanologica AB (publ) Org nr 556664-5023

§1 FIRMA
Bolagets firma är Nanologica AB (publ).

§2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial.

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av
a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
b. Revisorer när så skall ske
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Antagen vid extra bolagsstämma den 11 april 2018.

Nomination

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de tre röstmässigt största ägarna som är villiga att ingå. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av oktober månad sammankalla representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, som är villiga att ingå, till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.